ردیفمشخصاتتعدادسایزواحد اندازه گیری
1چسب 150*10سانتی متر
2حوله جراح2----
3شان پرفوره بزرگ اورولوژی1210*160سانتی متر
4شان لفاف لمینت1160*160سانتی متر
5رمپینگ 1100*80سانتی متر
6شان ساده2200*160سانتی متر
6شان ساده4100*80سانتی متر
7شان پرفوره کوچک اورولوژی160*50سانتی متر
8گان جراح 2----

پگ استریل

پگ اورولوژی

این پگ اورولوژی نسبت به درخواست شما قابلیت تغییر دارد.

مشتری بیمارستانها و درمانگاهای تخصصی
طراح افق طب امید
مواد
تاییدیه مورد تایید سایت رسمی med

Related projects