انواع شان قسمت دوم
ردیفمشخصات
1شان پرفوره بدون چسب جنرال
2شان پرفوره بزرگ اورولوژی
3شان پرفوره آنژیوگرافی
4شان پرفوره جنرال
5شان پرفوره چشمی
6شان پرفوره کوچک اورولوژی

شان

انواع شان قسمت دوم

شان های جراحی مخصوص پگ های بیمارستانی و درمانگاهی

مشتری بیمارستانها و درمانگاههای تخصصی
طراح افق طب امید
مواد
تاییدیه تایید شده سایت med

 

Related projects