پگ استریل

پگ آنژیوگرافی ساده

پگ انزیوگرافی ساده ،قابلیت تغییر نسبت به درخواست شما را دارد.

مشتری بیمارستانها و درمانگاهای تخصصی
طراح افق طب امید
مواد
تاییدیه سایت رسمی med

 

ردیفمشخصاتتعدادسایزواحد اندازه گیری
1حوله جراح2----
2شان پرفوره آنژیوگرافی1270*160سانتی متر
3شان لفاف1150*130سانتی متر
4کاور شیلد 1----
5گان جراح ساده2----

Related projects