ردیفمشخصاتتعدادسایزواحد اندازه گیری
1حوله جراح2----
2شان ساده1160*150سانتی متر
3شان چسبدار4100*80سانتی متر
4شان لفاف 1180*160سانتی متر
5رمپینگ1----
6شان پرفوره پاچ دار1300*160سانتی متر
7گان جراح 2----

پگ استریل

پگ سزارین

این پگ سزارین نسبت به درخواست شما قابلیت تغییر دارد.

مشتری بیمارستانها و درمانگاههای تخصصی
طراح افق طب امید
مواد
تاییدیه تایید شده سایت med

 

Related projects