ردیفمشخصاتتعدادسایزواحد اندازه گیری
1حوله جراح240*40سانتی متر
2شان پرفوره جنرال1160*150سانتی متر
3شان چسبدار بزرگ2160*150سانتی متر
4شان چسبدار کوچک4100*80سانتی متر
5شان لفاف لمینت 1160*150سانتی متر
6شان لفاف ساده1160*150سانتی متر
7گان جراح 2----

پگ استریل

پگ جراحی جنرال

این پگ  جراحی جنرال  نسبت به درخواست شما قابلیت تغییر دارد.

مشتری بیمارستانها و درمانگاهی تخصصی
طراح افق طب امید
مواد
تاییدیه تایید شده سایت med

Related projects