ردیفمشخصاتتعدادسایزواحد اندازه گیری
1حوله جراح2----
2شان ساده3100*80سانتی متر
3شان پرفوره چشمی1160*100سانتی متر
4شان لفاف لمینت1160*100سانتی متر
5شان لفاف ساده1160*100سانتی متر
6گان جراح 2----

پگ استریل

پگ جراحی چشمی

این پگ جراحی چشمی نسبت به درخواست شما قابلیت تغییر دارد

مشتری بیمارستانها و درمانگاهی تخصصی
طراح افق طب امید
مواد
تاییدیه تایید شده سایت med

Related projects