ردیفمشخصاتتعدادسایزواحد اندازه گیری
1شان ساده 1160*150سانتی متر
2شان پرفوره همروئید1160*150سانتی متر
3شان چسبدار3100*80سانتی متر
4شان لفاف لمینت 1160*100سانتی متر
5حوله جراح2----
6گان جراح 2----
7رمپینگ1100*80سانتی متر

پگ استریل

پگ همروئید

این پگ همروئید نسبت به درخواست شما قابلیت تغییر دارد.

مشتری بیمارستانها و درمانگاههای تخصصی
طراح افق طب امید
مواد
تاییدیه تایید شده سایت med

 

Related projects